In het kader van de Arbowet zijn enkele beheerstichtingen aangewezen, waaronder de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA). De SBCA heeft als doelstelling het beheren van de Regeling Certificatie Arbodiensten ten behoeve van het bevorderen van de kwaliteit van de arbodienstverlening.

De certificatieregeling wordt gevormd door het Reglement Certificatie Arbodiensten en de Richtlijn Arbodiensten.
Aan de stichting SBCA wordt deelgenomen door de volgende deelnemers:

  • namens de arbodiensten: OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan)
  • namens werkgeversorganisaties: VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland
  • namens werknemersorganisaties FNV en CNV

Het bestuur van de SBCA bestaat uit vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde groepen deelnemers en een onafhankelijke voorzitter.

Met betrekking tot de wettelijke certificatie-eisen wijst de overheid Certificerende Instellingen aan, die de wettelijk vereiste certificaten mogen verstrekken.
De certificatie-eisen worden vastgelegd in een certificatieschema, dat wordt opgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de SBCA.

Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen deelnemers en een onafhankelijke voorzitter.
De kerntaak van het CCvD is het adviseren van certificerende instellingen (CI’s) over de interpretatie en uniforme toepassing van de Regeling en voorts bewaakt het CCvD de kwaliteit van de Regeling. Het CCvD adviseert de overheid hierover.

Voor overleg en afstemming met de beroepsverenigingen wordt jaarlijks tenminste één zogenaamde Harmonisatiedag gehouden, waaraan vertegenwoordigers van het CCvD en de CI’s deelnemen.

Grondslag van de activiteiten is de Arbowet en in dat kader is er regelmatig contact met het Ministerie van Sociale Zaken dat wordt uitgenodigd als toehoorder bij het CCvD. Voor de belangrijkste wet- en regelgeving wordt verwezen naar de informatie van het ministerie (zie onder ‘links’ bij Arboportaal)

De Certificerende Instellingen staan onder toezicht van zowel de Inspectie SZW, als de Raad voor Accreditatie (RvA).